Bass Du interesséiert un der Funktechnik an/oder um sozialen Ëmfeld vun technikbegeeschterte Leit? Gëff Member vun eiser Amateurfunk-Community a léier interessant Saache kennen, déi engem bis elo meeschtens verstoppt bliwwe sinn.
Fir méi Informatiounen oder eemol op eng Aktivitéit kucken ze kommen, gäre bei eis melle via facebook oder info@laru.lu.
TELEKOMMUNIKATIOUN – TECHNIK – FUNK – KUERZWELL – ÉVÉNEMENTER – NOUTFUNK – WORKSHOPS – AUSFLICH – EXCURSIONS – EMERGENCY COMMUNICATIONS – EVENTS – SHORTWAVE – RADIO – TECHNOLOGY – TELECOMMUNICATIONS

You’re interested in radio technology and/or the social environment of technology-enthusiastic people? Join our amateur radio community and learn about interesting things that have remained hidden until now.For more information or if you desire to visit one of our activities, get in touch with us via facebook or info@laru.lu.