jump to english

Nom Wonsch vu lëtzebuergeschen Amateurfunkveräiner fir eng Einstiegslizenz am Amateurfunk ze schafen, huet den ILR konkret Propose gefrot. No wochelaanger Aarbecht huet eis Educatiounséquipe hir scho bestoend Propose iwwerschafft an eragereecht. Während enger Entrevue mam ILR am September goufe sämtlech Proposen an enger exemplarescher Zesummenaarbecht diskutéiert a verdéift. Den ILR finaliséiert de Projet an den nächste Méint fir dass den Amateurfunk zu Lëtzebuerg schonn 2024 eng drëtt Lizenzklass kritt.

Wee wollt net schonn ëmmer Funkamateur ginn, konnt déi néideg Zäit fir e Virbereedungskuer an den Examen awer net opbréngen? Mat dëser neier Lizenzklass gëtt den “Einstieg” an den Amateurfunk elo vereinfacht. No just engem kuerzen Introductiounskuer duerch eis erfuere Funkamateuren an engem klengen Exame beim ILR, däerf een d’Lizenz ufroen an um Amateurfunk deelhuelen. Selbstverständlech beschränkt sech dës Lizenz duerch de verkierzte Kuer ënner anerem op ausgewielte Frequenzbänner, ma eng Participatioun um alldeegleche Funkbetrib ass méiglech. Doniewent bitt sech dës Lizenzklass un, fir Erfahrung ze sammelen a spéiderhin eventuell den Exame fir eng vun den 2 bestoende Lizenzklassen (NOVICE/HAREC) ze maachen.

Weider Informatiounen: edu@laru.lu

Nach der Äusserung des Wunsches von luxemburgischen Amateurfunkvereinigungen zum Einführen einer Einstiegslizenz im Amateurfunk, hat die Regulierungsbehörde ILR konkrete Vorschläge gefordert. Unsere Arbeitsgruppe für Aus- und Fortbildung von Funkamateuren hat sich daher an die Überarbeitung des bereits bestehenden Projektvorschlags gesetzt. Wochen später konnte der Vorschlag eingereicht und bei einem Treffen mit dem ILR in einer exemplarischen Zusammenarbeit besprochen und vertieft werden. Die Regulierungsbehörde wird das Projekt in den kommenden Monaten finalisieren. Somit wird im Jahr 2024 in Luxemburg eine dritte Amateurfunk-Lizenzklasse eingeführt werden.

Wer wollte nicht schon immer mal Funkamateur werden, konnte aber nicht die benötigte Zeit für Vorbereitungskurse und Prüfung beim aufbringen? Mit dieser neuen Lizenzklasse wird der Einstieg in die Welt des Amateurfunks vereinfacht. Nach lediglich einem kurzen Vorbeitungskurs sowie einer kleinen Prüfung bei der Regulierungsbehörde, darf die Lizenz beantragt und am Amateurfunk teilgenommen werden. Es versteht sich von selbst, dass sich diese Lizenz aufgrund des verkürzten Ausbildungskurses unteranderem auf ausgewählte Frequenzbänder beschränkt. Allerdings wird eine Teilnahme am täglichen Funkbetrib ermöglicht. Mit dieser neuen Lizenzklasse lässt sich sehr leicht Erfahrung sammeln um späterhin eventuell an der Prüfung für eine der bereits bestehenden Lizenzklassen (NOVICE/HAREC) teilzunehmen.

Weitere Informationen: edu@laru.lu

Following the desire of luxembourgish amateur radio clubs to create an amateur radio entry level licence, the regulatory authority ILR asked for a concrete proposal. After weeks of work, our education team revised and submitted their existing proposal. During a meeting with the ILR in September, all proposals were discussed and deepened in an exemplary collaboration. The ILR will finalize the project in the coming months so that the luxemburgish amateur radio society will get a third licence class in 2024.

Didn’t you always want to become a radio amateur, but could not find the necessary time for preparation courses and exam? With this new licence class, the start with amateur radio now become simplified. After just a short introductory course by our experienced radio amateurs and a brief exam at the regulatory authority, you can apply for a licence and participate in amateur radio. Of course this licence is limited to selected frequency bands due to the abbreviated course, but participation in the daily radio operation is possible. With this new licence class it is very easy to gain experience in order to eventually take the exam for one of the already existing licence classes (NOVICE/HAREC) later on.

Further information: edu@laru.lu