Eise Standuert um Kierchbierg konnt no längerer Auszäit erëm a Betrib geholl ginn. Wéinst engem Defekt un der IT Infrastruktur, gouf déi ganz Installatioun nei designed an no der Entwécklungsphas och während Woche getest. Haut konnten 3 vun eisen Aarbechtsgruppen an enger beispillloser Zesummenaarbecht de Site erëm a Betrib huelen. Niewent der Informatik sinn hei den DMR-Repeater LX0DMR an de POCSAG Sender LX0RPC ze fannen.
=> LARU DMR / LARU POCSAG

Unser Standort auf dem Kirchberg (Luxemburg-Stadt) konnte nach längerer Auszeit wieder in Betrieb genommen werden. Aufgrund eines Defektes an der IT Infrastruktur, wurde der gesamte Aufbau neu entworfen und nach der Entwicklungsphase während einigen Wochen getestet. Heute konnten gleich 3 unserer Arbeitsgruppen den Standort in einer beispiellosen Zusammenarbeit wieder in Betrieb nehmen. Neben der Informatik befinden sich an diesem Standort ebenfalls der DMR-Repeater LX0DMR sowie der POCSAG Sender LX0RPC.
=> LARU DMR / LARU POCSAG

Our site at the top of the Kirchberg (Luxembourg-City) has been put into operation after a longer downtime. Due to a breakdown of the IT equipment, the whole installation has been redesigned. The developement phase was followed by some weeks of testing. Today, 3 of our working groups realised the start-up of the setup in an unprecedented cooperation. Besides the IT equipment, this sites also houses the DMR repeater LX0DMR as well as the POCSAG transmitter LX0RPC.
=> LARU DMR / LARU POCSAG